Monday, February 15, 2010

दोष ना कुणाचा...


दोष ना कुणाचा...
ना तुझ्या मनाचा, ना माझ्या मनाचा
ना तुझ्या नजरेचा, ना माझ्या लोचनांचा
ना तुझ्या हास्याचा, ना माझ्या स्पंदनांचा
ना तुझ्या पाउलांचा, ना माझ्या जीवन वाटेचा
ना तुझ्या स्पर्शाचा, ना माझ्या थरथरण्याचा
ना तुझ्या आठवनींचा, ना माझ्या आसवांचा
ना तुझ्या जाण्याचा, ना माझ्या वाट पाहण्याचा
दोष ना कुणाचा...
ना तुझ्या मनाचा, ना माझ्या मनाचा
-----विपुल

No comments: