Monday, September 7, 2009

तू.........

तू एक सुंदर चाफेकळी
तुला पाहता पडते खळी || १ ||

तू एक सुंदर नाजूक परी
जीव जडला तुझ्यावरी || २||

तू एक सुंदर फुलपाखरू
भोवती तुझ्या मन बावरू ||३||

तू एक रिमझिम रेशीम धारा
आसमन्त सजला सारा ||४||

तू एक सुरेल सुमधुर गाणे
मनात बहरती प्रीतीचे चांदणे ||५||

प्रीतीच्या चांदण्यात चल न्हाऊ या
मनातले गुज बोलु या ||६||

----------विपुल

No comments: