Friday, April 17, 2009

आम्ही पोर ....

आम्ही पोर आहोत मनाने साफ ,

नका लावू आम्हाला उगाचाच फास,

आम्ही पोर नाही इतके वाईट,

आमची हालत नेहमी असते टाइट ,

आम्ही पोर टाकतो बोलबच्चन,

दिलेला शब्द मानतो वचन,

आम्ही पोर आहोत विश्वासपात्र,

नका करू आम्हास प्रेमास अपात्र,

आम्ही पोर नाही कधी अश्रू ढाळत,

नका म्हणू आम्हाला भावनांचा अर्थ नाही कळत ,

आम्ही पोर आहोत टवाळ,

प्रेम करून तर बघा आमच्या सारखे आम्हीच मवाळ...

- विपुल

1 comment: